Condicions legals

TITULAR DE LA WEB

 

El lloc web www.grupogedauto.com, (en endavant el lloc web) és propietat d'EXTREDAUTO SL, amb domicili a Ctra. Nacional V Km 340, 06800, Mèrida, Badajoz, Espanya, amb NIF/CIF B06350391. Comercialitza els seus productes sota nom comercial de Grup Gedauto, (en endavant EL PRESTADOR).

 

Inscrita en el Registre mercantil de Badajoz, tom 23, llibre 0, foli 186, secció 8, full BA-11842.

 

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, posem a la seva disposició aquest text on li proporcionem tota la informació que considerem rellevant per protegir els seus drets, la seva seguretat, i establir les condicions d'ús per al compliment normatiu.

 

OBJECTE

 

EL PRESTADOR, responsable del lloc web, posa a disposició de L'USUARI el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), i oferir tota la informació que considerem rellevant per protegir els seus drets i la seva seguretat.

 

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari (en endavant L'USUARI), comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualssevol altres disposicions legals que fos d'aplicació.

 

EL PRESTADOR es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement de L'USUARI aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació al lloc web d'EL PRESTADOR, per això és recomanable llegir atentament el seu contingut en cas d'accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d'aquest lloc web.

 

COMUNICACIONS

 

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

 

• Dofno.: (34) 924387619.

• Email: lopd@grupooptimotor.com

• Adreça postal: Ctra. Nacional V Km 340, 06800, Mèrida, Badajoz, Espanya.

 

Totes les notificacions i comunicacions entre L' USUARI i EL PRESTADOR es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

 

CONDICIONS D' ACCÉS I UTILITZACIÓ

 

L'accés a LA WEB per part de L'USUARI, té caràcter lliure i gratuït.

 

Quan sigui necessari que L'USUARI es registri o aporti dades personals per poder accedir a algun dels serveis específics, la recollida, el tractament i, si s'escau, la cessió o l'accés de les dades personals de L'USUARI serà d'aplicació el que disposa la Política de Privacitat establerta al lloc web.

 

Queda prohibida la interacció a través el lloc web per part de menors de 16 anys, havent d'obtenir degudament i amb anterioritat, el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com a responsables dels actes que duguin a terme els menors al seu càrrec, conforme a la normativa vigent.

 

L' USUARI s' obliga a usar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

 

.- Utilitzar els continguts amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l' ordre públic; Reproduir o copiar, distribuir, permetre l' accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l' autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès; Emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través de la pàgina o dels serveis per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no demanats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

 

.- Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial.

 

.- Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.

 

PREUS

 

Tots els preus mostrats, porten l' IVA aplicable inclòs.

 

ENLLAÇOS EXTERNS

 

L'establiment d'hiperenllaços, no implica en cap cas l'existència de relació entre EL PRESTADOR i el propietari del lloc web en la qual s'estableixi, ni acceptació o aprovació dels seus continguts o serveis.

 

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN L' ACCÉS I LA UTILITZACIÓ

 

EL PRESTADOR exclou fins on permet l' ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 

.- La impossibilitat d'accés al lloc web o la falta de veracitat exactitud i/o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis o defectes de tota classe dels continguts i informació transmesa, difosa, emmagatzemada o posada a disposició de L'USUARI.

 

.- La presència de virus o d' altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades de L' USUARI.

 

.- EL PRESTADOR declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre web.

 

.- EL PRESTADOR no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats, ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. Tampoc es responsabilitzarà de l' establiment d' enllaços per part de tercers.

 

En el cas que L'USUARI o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d'enviar una notificació a EL PRESTADOR identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

 

Tots els continguts del lloc web, com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a EL PRESTADOR, sense que puguin entendre's cedits a L'USUARI cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús de la web.

 

En definitiva, L'USUARI que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si s'escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s'instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d'explotació.

 

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat d'EL PRESTADOR, o de tercers, sense que es pugui entendre que l'ús o accés al mateix atribueixi a L'USUARI cap dret sobre els mateixos.

 

ATENCIÓ AL CLIENT I RECLAMACIONS

 

Per interposar qualsevol queixa o reclamació davant EL PRESTADOR, L' USUARI haurà de dirigir-se al departament d' atenció a través de les vies de contacte establertes en aquest document.

 

Hi ha la possibilitat de recórrer a un mecanisme extrajudicial de reclamació establert en el Reglament (UE) nº 524/2013 del Parlament i del Consell, de 21 de maig de 2013 i al qual tindrà accés a través del següent enllaç: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

LEGISLACIÓ APLICABLE

 

Les condicions presents es regiran per les lleis espanyoles i en el seu cas les comunes europees.

 

Les parts se sotmetran per a la resolució dels conflictes que puguin sorgir entre ells, i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals següents:

 

a. En cas que L' USUARI tingui la condició de consumidor, seran competents els jutjats i tribunals del domicili d' aquest usuari.

 

b. En cas que el comprador tingui la condició d' empresari, seran competents els jutjats i tribunals de la localitat d' EL PRESTADOR.

 

Actualitzat a 23 d'octubre de 2018