Canal Ètic

El Canal Ètic és l' únic canal intern de GRUP COSTA per informar sobre accions o omissions que puguin ser constitutives d' infracció penal o administrativa greu o molt greu o del Dret de la Unió Europea tal com estableix la Llei de Protecció a l' Informant.

 

Aquest Canal Ètic garanteix l' anonimat i la confidencialitat de l' informant, establint-se en GRUP COSTA un procediment de gestió els principis essencials del qual són l' objectivitat, la imparcialitat, la independència, la protecció del denunciant, la transparència i el respecte a la legalitat.

 

Per a més informació relativa als Principis del Sistema intern d' informació:

 

Descàrrega Política del Sistema